برخی از مشتریان ما

 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • پژوهشگاه نیرو
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • دانشگاه یزد
 • دانشگاه آزاد واحد رشت
 • دانشگاه آزاد واحد اراک
 • دانشگاه سمنان