نام شرکت: دانشگاه خلیج فارس بوشهر

آدرس وب سایت: https://www.pgu.ac.ir/