تقدیرنامه از دانشگاه شریف

تقدیرنامه از دانشگاه شریف