تقدیرنامه از آزمایشگاه آبسار کویر یزد

تقدیرنامه از آزمایشگاه آبسار کویر یزد